Photo study for fun.

Scarlette Leithold.

Scarlette Leithold.